Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie einen modernen Browser wie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge, um auf die App zuzugreifen.

Leit, Leit, Leit: Lëtzebuerg, Stad vun de Pressessiounen

Sie haben 11 Freunden empfohlen.

Dir hutt 8 vun 10 Froen richteg beäntwert.

Sinn Är Frënn besser. Da verëffentlecht äre Punktestand op Facebook a fuerdert Är Frënn eraus.

En Rëtsch vun anere Quizzer iwwert d'Geschicht vun der Stad fann Dir op https://edutainment.uni.lu/test-your-history-knowledge-about-the-city-of-luxembourg/